O projekcie

   DEMO SZKOLENIA – do pobrania

Witamy na stronie projektu „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”.

Projekt jest efektem wieloletnich doświadczeń zarówno firmy GroMar Sp. z o.o., jak i Politechniki Łódzkiej, zebranych podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz obserwacji przemian, jakie zachodzą na rynku pracy. Zgromadzone doświadczenia pokazały, że najistotniejszą rolę dla kondycji krajowej gospodarki odgrywa waga przedmiotów technicznych, tymczasem z roku na rok maleje liczba absolwentów kierunków inżynieryjno – technicznych, którzy mogliby z powodzeniem poprawić gospodarkę kraju. Uczniowie bowiem są dobrze przygotowani do podejmowania studiów w zakresie umiejętności o charakterze technicznym, jednakże wykazują olbrzymie trudności z przyswajaniem wiedzy z zakresu matematyki. Co więcej, jak wskazują badania, ok. 30% studentów rezygnuje z nauki na uczelni wyższej właśnie ze względu na brak odpowiednich umiejętności z matematyki.

Kierując się tymi przesłankami, a także ogromnym zainteresowaniem Szkół o profilu Technikum w podniesieniu jakości nauczania matematyki postanowiliśmy podjąć wyzwanie i zrealizować niniejszy projekt, po to, by w przyszłości wprowadzić na rynek pracy nowych fachowców.

Cel projektu

Projekt zakłada wdrożenie w Technikach z terenu całej Polski, Innowacyjnego Programu Nauczania Matematyki opartego o technologie ICT.

Wspieramy Uczniów i Nauczycieli w zmianie podejścia do nauczania matematyki. Zakładamy:

    Podniesienie efektywności kształcenia matematyki

    Poprawę osiągnięć edukacyjnych

     Zwiększenie liczby Uczniów, którzy podejmą naukę w uczelniach wyższych

     Nabycie przez Nauczycieli umiejętności wykorzystywania e-technologii w trakcie prowadzenia zajęć

FORMA WSPARCIA

    e-zajęcia na platformie e-learningowej

   videokonferencje z wykładowcami z Politechniki Łódzkiej

   doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy

    szkolenia wyjazdowe dla Nauczycieli

    e-olimpiada z nagrodami dla Uczniów

—————————————————————————————————————————————————————————-

Lider projektu

Liderem projektu jest firma GroMar® Sp. z o.o., dynamiczne rozwijające się przedsiębiorstwo z branży informatycznej, działające na rynku od 1999 r. W ofercie firmy można znaleźć profesjonalne rozwiązania e-learningowe, tworzenie dedykowanych oprogramowań oraz  świadczenie usług doradczych. Firma propaguje również, oraz z sukcesem wdraża, nowoczesne formy nauczania i użyteczne narzędzia informatyczne służące skutecznemu nauczaniu.

Warto nadmienić, iż GroMar® Sp. z o.o. posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zarówno z PO KL, jak i RPO.

Partner projektu:

Partnerem projektu jest Politechnika Łódzka, jedyna uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych uczelni w kraju. Istnieje ona od 1945 r. i  jako jedyna uczelnia w Polsce została wyróżniona przez Komisję Europejską prestiżowym certyfikatem jakości kształcenia „ECTS Label”. Jest kreatywna i innowacyjna w tworzeniu perspektyw zawodowych, a w kształceniu wykorzystuje nowoczesne metody oraz środki dydaktyczne i audiowizualne.

Politechnika Łódzka również posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jednym z ostatnio zakończonych projektów, godnych uwagi, jest projekt p/n: „E-pogotowie matematyczne”, którego celem głównym była doraźna pomoc z zakresu matematyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Projekt zakończył się powodzeniem, a wśród uczniów zaobserwowano obniżenie negatywnych emocji związanych z kształceniem w zakresie matematyki.

 

Projekt „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne” realizowany jest w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.efs.gov.pl